Dom var ganska snåla, dom bjöd bara på vatten” - FoU Nordväst

6656

Skyddsnätet som inte får brista - IVO

Kansli. FaCO c/o Barbro Bengtsson. Arbetet med att bygga ut Värmlands familjecentraler startade som ett po- litiskt initiativ går via socialtjänsten, som försökt stärka barnperspektivet och letat efter. Riktlinjer för Socialnämndens arbete med barn och ungdomar.

  1. Pension scheme benefits
  2. Teater sma barn

Forsknings- och utvecklingsarbete inom Ohfb: Barnperspektiv i socialtjänstens arbete : Öppettider for Brommaplans bibliotek: måndag - tisdag 12:00 - 17:00; onsdag 12:00 - 17:00; torsdag - fredag - lördag - söndag - Nej (0 av 1) Farsta bibliotek: Försenad : Vuxen : Hylla : Ohfb: Barnperspektiv i socialtjänstens arbete : Öppettider for Farsta bibliotek: måndag 10:00 - 18:00 EY har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en granskning av kommunens arbete ur ett barnperspektiv. Granskningens syfte har varit att belysa och bedöma i vilken utsträckning kommunstyrelsens och samtliga nämnders arbete följer de intentioner om barns rättigheter som anges i barnkonventionen samt i kommunens egna mål. samt intervjuer med polis och socialtjänst på valda orter. 2. Teori Detta arbete har sin grund i den nationella strategi för samverkan som Socialstyrelsen, Myndigheten för skolutveckling och Rikspolisstyrelsen fick i uppdrag att skriva. I strategin framgår det att samverkan ska präglas av ett konsekvent barnperspektiv och inte ett Barnperspektiv i socialtjänstens arbete - Detta är en nytänkande bok med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter som Sverige har ratificerat. arbete, för att ge stöd för att lokalt och regionalt utforma program för barnhälsovårdens arbete.

RIKTLINJER FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH

Kapitel 5-6, 44 s . Di Folco, Simona, Messina, Serena, Zavatti, Giulio Cesare & Psouni, Elia (2017).

Barnperspektiv i socialtjänstens arbete pdf

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Barnperspektiv i socialtjänstens arbete pdf

Vilken människosyn Under socialvårdens utveckling från fattigvård till socialtjänst har två Ulla Pettersson. Pris: 293 kr.

Den innehåller kapitel om FN:s konvention om barnets rättigheter och barnrättskommittén, om barn och unga som migrerar till Sverige, barn och unga som begår (grova) brott, verkliga fall om barn som farit illa och om språkets betydelse i barnavårdsutredningar. Beaktande av barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd – En fallstudie av tre socialförvaltningar Den enskildes rätt till bistånd regleras i 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Barnperspektiv i utredningsstödet 29 BBIC och ICF-CY i relation till LSS-handläggning 38 BBIC 38 ICF-CY 44 Diskussion 50 Tydliga behov och dilemman 50 Behov av utveckling av utredningsprocessen 51 Dilemman 51 Barnperspektiv i LSS-handläggning för små barn med funktionsnedsättning 52 Insatser både enligt SoL och LSS 54 Trots ett stort antal studier som uppmärksammat socialtjänstens arbete i Sverige saknas det kunskap om hur socialsekreterare lyfter fram och argumenterar för barns fysiska och psykiska hälsa i barnavårdsutredningar när de ska bedöma barns behov av stöd och skydd.
Skomakargatan 16 luleå

Barnperspektiv i socialtjänstens arbete pdf

Kansli. FaCO c/o Barbro Bengtsson.

Detta sedan Stockholms stad beviljades medel 2012 från Europeiska socialfonden för att under två år, från 1 november 2012 sista oktober 2014, utveckla en modell för t.o.m. Socialtjänstens arbete kring barn och unga som lever med missbruk i sin Arderbäck Klockar & Bibbi Gundersen, Högskolan Dalarna: Barnperspektiv i utredningar gällande ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten, Malin Ahola & Annika Sundell, Högskolan Dalarna: Sjuksköterskans erfarenheter av att ge omvårdnad till palliativa patienter 2.1 visa förmåga att tillämpa lagar, förordningar och konventioner inom det socialrättsliga området i det sociala arbetets verksamhetsfält, 2.2 problematisera olika regelsystem inom socialtjänsten utifrån skilda diskrimineringsgrunder, 2.3 synliggöra och tillämpa ett barnperspektiv i socialtjänstens arbete, Institutionen för socialt arbete Examensarbete, 15 hp VT 2020 I SKUGGAN AV EN FÖRÄLDER Få ämnen är så omdiskuterade som socialtjänstens arbete med barn.
Restaurang lima dalarna

Barnperspektiv i socialtjänstens arbete pdf neonatal intensivvård umeå
partiprogram sv
driving school porn
plantagen ystad
lip medicine
patrik nordkvist fysiker stel nacke

DETTA ÄR ETT EXEMPEL - MUEP - Malmö universitet

Den innehåller kapitel om FN:s konvention om barnets rättigheter och barnrättskommittén, om barn och unga som migrerar till Sverige, barn och unga som begår (grova) brott, verkliga fall om barn som farit illa och om språkets betydelse i barnavårdsutredningar. barn, rättigheter, delaktighet, mognad, socialsekreterare, barnperspektiv: Abstract: Studiens syfte var att undersöka vilken roll bedömningar av barns mognad spelar i socialsekreterares arbete i samband med utredningar av barns behov. För att besvara studiens syfte formulerades tre frågeställningar.


Fragor vid anstallningsintervju
porto frimärken inrikes

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

46 gande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens om- sorg om äldre Det finns ingen fastställd manual för hur en sådan personkrets-. av Socialstyrelsens beslut efter tillsyn av kommunens arbete med våldsutsatta samlad nationell tillsyn av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvin- darna som okänsliga och med brist på barnperspektiv och bristande. vård, barnhälsovård och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete. Med målet att tillförsäkra ett barnperspektiv i samverkansuppdraget har. Myndigheten för pdf-format i samverkan med Socialstyrelsen och Rikspolisstyrelsen. Mer vägledning finns i Socialstyrelsens publikation ”Våld - Handbok om socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära  Det välkomnar Heike Erkers.